Záchranný program

Opatření na záchranu druhu v ČR

Na lokalitách s výskytem P. praelongus jsou pravidelně prováděna opatření na podporu druhu, jedná se hlavně o řízené zásahy eliminující konkurenčně zdatnější druhy organismů a herbivory na lokalitách.

 

a) Nastavení rybářského hospodaření

Na lokalitě Rameno u Stříbrného rybníka probíhal do vyhlášení PCHP sportovní rybolov. V současné době odpovídá hospodaření v PCHP a jejím okolí zájmům jednotlivých subjektů a omezením, která jsou nastavena. Rybolov je v celé PCHP v rámci mimopstruhového revíru 451058 VčÚS ČRS (Východočeský územní svaz Českého Rybářského svazu) vyloučen. Probíhá na březích řeky Orlice v kontaktu s PCHP a blízké vodní ploše, která se vyskytuje u záhybu ramene. Rybolov byl v roce 2014 rovněž vyloučen na lokalitě Kašparovo jezero v místě zaústění ramene do řeky.

 

b) Prosvětlení břehových porostů

Břehové porosty ramene spadají v PCHP do kompetence Povodí Labe, s. p. Na lokalitě došlo k razantnímu vykácení většího počtu kanadských topolů v roce 2002. Průběžně jsou uvolňovány přestárlé stromy a vytváří se tak podmínky pro dřeviny obnovované z přirozeného náletu. Pravidelný a rozsáhlý zásah do břehových porostů probíhá v prostoru, kde kolem slepého ramene prochází elektrické vedení. Východočeská energetika, a. s. zde v pravidelných intervalech na základě souhlasu krajského úřadu Královéhradeckého kraje odstraňuje dřeviny pod elektrickým vedením a v jeho ochranné zóně. Nejrozsáhlejší zásah do břehových porostů a vegetace mezi slepým ramenem a stojatou vodní plochou nastal v souvislosti s opravou sloupu elektrického vedení, který se zřítil v zimě 2014. Kvůli příjezdu těžké techniky byly odstraněny náletové porosty dřevin s převahou vrb a porosty vysokých ostřic v prostoru 15×200 m. V průběhu vegetační sezóny 2014 se bylinná a ostřicová vegetace obnovila. Na dalších lokalitách nebyly zásahy do břehových porostů prováděny. Další odstraňování dřevin v břehových porostech proběhne v souvislosti s připravovanou revitalizací slepého ramene.

 

c) Odstraňování konkurenčních druhů rostlin

V PCHP bylo dle potřeby prováděno ruční vytrhávání konkurenčně silných druhů rostlin (ve vodě stulíku žlutého - Nuphar lutea a podél břehů šípatky střelolisté - Sagittaria sagittifolia a zblochanu vodního - Glyceria maxima).

Za účelem zpomalení stárnutí a zazemňování tůní v CHKO Kokořínsko je na lokalitách realizován pravidelný management. Vývoj populací na jednotlivých lokalitách měl podobný vývoj. Největší a nejvitálnější byly populace cca 5.–8. rok po výsadbě, kdy ještě v nezazemněných tůních druh dominoval a díky vegetativnímu šíření zarůstal velké části vodních ploch. Jakmile se tůně začaly zazemňovat, nastoupil proces obohacování živinami, šíření konkurenčně zdatných druhů vodních makrofyt a litorální vegetace a P. praelongus začal ustupovat. Odstraňovány byly zejména konkurenčně silné rákosinové druhy rákos obecný (Phragmites australis), orobinec širokolistý (Typha latifolia), ale i mech károvka (Calliergonella cuspidata) a některá vodní makrofyta, např. rdest vzplývavý (Potamogeton natans).

 

d) Ochrana před býložravými organismy a kachnami

V CHKO Kokořínsko se velmi závažným problémem stalo vysazení desítek kusů amura bílého (Ctenopharyngodon idella) do dvou velkých tůní pod Plešivcem rybáři. V tůních došlo k úplné likvidaci P. praelongus. Amur bílý byl po celý rok 2015 soustavně na lokalitě odchytáván na udici. V současné době se využívá speciálního elektrického agregátu na jejich odlov. Na většině lokalit v ČR je P. praelongus negativně ovlivněn okusem vodním ptactvem. V Poorličí (hlavně na PCHP) a na tůních pod Plešivcem v CHKO Kokořínsko jsou to polodivoké kachny (Anas plytyrynchos), na Ploučnici navíc ještě labutě. Na PCHP a Kašparově jezeře byly proti kachnám instalovány ochranné klece.

Design vision - tvorba webových stránek