Záchranný program

Principy

Úbytek počtu lokalit a velikosti populací P. praelongus v České republice byl důvodem k záchranným aktivitám, které začaly koncem 90. let minulého století. Hlavní impuls k ochraně druhu vzešel od hydrobotanika Štěpána Husáka z Botanického ústavu Akademie věd ČR v Třeboni (BÚAV ČR). V roce 1998 byla na tomto pracovišti založena záchranná kultura druhu a začal se připravovat podkladový materiál obsahující známé údaje o druhu. Z tohoto podkladu vznikla první verze dokumentu Záchranného programu pro rdest dlouholistý (ZP), který byl schválen Ministerstvem životního prostředí České republiky (MŽP ČR) po aktualizacích až v květnu 2003. Aktivity realizované v rámci ZP zahrnovaly jak ochranu druhu a jeho biotopu in situ (tj. na původních přírodních lokalitách), tak i spoustu aktivit realizovaných ex situ (záchranná kultura v BÚAV ČR, záložní populace v CHKO Kokořínsko, sterilní tkáňová kultura v laboratoři ing. Páska v Ostravě, testy klíčivosti a růstové experimenty na Univerzitě v Hradci Králové, experimentální kultura v Býšti). Důležitou součástí záchranného programu jsou též průběžně probíhající pokusy o reintrodukci druhu na vhodné lokality v místech jeho původního rozšíření.

Realizaci záchranného programu v letech 2003–2005 zajišťovala AOPK ČR, středisko Pardubice, v letech 2005–2007, středisko HK. Od roku 2007 koordinaci programu zajišťuje ředitelství AOPK ČR v Praze (oddělení druhové ochrany). Hlavními řešiteli jsou Univerzita Hradec Králové, BÚ AV ČR Třeboň a Ing. Kamil Pásek, Ostrava. Financování aktivit (monitoring populací a stanovišť, repatriace a reintrodukce) zajišťuje AOPK ČR. V letech 2009–2010 a v současné době (2015–2017) záchranný program podpořily a podporují zahraniční finanční zdroje (EHP/Norska). O záchranném programu průběžně informují webové stránky zřízené AOPK ČR (http://www.zachranneprogramy.cz) a UHK (http://www.rdestdlouholisty.cz).

 

Aktivity v rámci záchranného programu

1) Odbahnění Přechodně chráněné plochy (PCHP Rameno u Stříbrného rybníka) a vybudování sedimentační přehrážky na Stříbrném potoce

2) Péče o biotop Potamogeton praelongus

3) Záchranné kultivace, in vitro kultura, genobanka

4) Výběr potenciálních lokalit a výsadby

5) Monitoring populací

6) Monitoring stanovištních faktorů na lokalitách

7) Monitoring stavu a diverzity lokalit a rostlinných společenstev

8) Popularizace záchranného programu a prezentace jeho výsledků

 

 

 

Design vision - tvorba webových stránek