Záchranný program

Záchrana poslední původní populace v PCHP Rameno u Stříbrného rybníka

Slepé rameno Orlice podléhá procesu zazemňování. Hromadí se zde velké množství organického opadu z břehových porostů, ale též zbytků vodní a mokřadní vegetace. Vytváří se mocná vrstva bahna s vysokým podílem nerozloženého organického materiálu. Místy v rameni vzniká anoxické prostředí, které je nepříznivé pro živé organismy. Tento problém zazemnění byl částečně řešen dvěma dílčími odbahněními, která proběhla v letech 2001, 2003. Vzhledem k tomu, že do slepého ramene ústí Stříbrný potok a hladina v rameni je udržována zpětným vzdutím z Malšovického jezu, byly zvoleny dvě technologie těžení. Střední zazemněná část ramene byla odtěžena v prosinci 2001 „klasicky“ bagrem s odvozem na meziskládku. Celkem bylo odtěženo 1650 m3 nánosu. Zásah byl financován z managementových prostředků AOPK ČR, středisko Pardubice. Dolní část ramene mezi zaústěním do Orlice a prvním ohybem ramene (směrem od řeky) byla odbahňována „metodou na vodě“, tj. sacím bagrem s dopravou potrubím do připravované laguny. Bylo odtěženo 1800 m3 sedimentu, objem zvodnělého kalu činil cca 4500 m3. Odbahnění ramene bylo financováno z Programu péče o krajinu MŽP. Před započetím prací byly vitální kolonie rdestu dlouholistého (P. praelongus) a r. alpského (P. alpinus) označeny. Z míst bezprostředně ohrožených odsátím nebo poškozením sacím bagrem byly jednotlivé rostliny vyjmuty a přechovány v nádobách v polostínu v areálu sádek Českého rybářského svazu v Malšovicích v Hradci Králové. Po skončení prací byly jednotlivé lodyhy vysázeny zpět na lokalitu.

Po obou odbahněních se dočasně stav ramene a kvality sedimentu i vody zlepšil, ale následovalo navrácení do nežádoucího stavu poté, co se prostřednictvím Stříbrného potoka do ramene začalo dostávat velké množství písku. K výraznému zanesení PCHP v místě pod zaústěním Stříbrného potoka došlo v době intenzivního budování rybníků v komplexu městských lesů Hradce Králové. Na písčité lavice v PCHP se postupně ukládá organický materiál z břehových porostů a rameno se velmi rychle zazemňuje. Přísun dalšího písku do PCHP ze Stříbrného potoka je od roku 2013 zastaven díky sedimentační nádrži a přehrážce, která byla před zaústěním Stříbrného potoka do ramene vybudována. Jednání mezi AOPK ČR a Lesy ČR (správce toku) o řešení problému se zanášením ramene probíhala od roku 2007, v letech 2010–2012 byl připravován projekt a řešeno financování. Stavba měla být financována z Operačního programu životního prostředí (OPŽP), ale v důsledku změny projektu byla nakonec hrazena z vlastních financí Lesů ČR, s. p.

Odbahnění v roce 2001 a 2003 byla dílčí, od roku 2006 probíhá příprava celkové revitalizace slepého ramene u Stříbrného rybníka. V roce 2009 byl schválen Plán oblasti povodí Horního a středního Labe, který zahrnuje Opatření č. 24 – Revitalizace slepého ramene Orlice v Malšově Lhotě. Na základě Plánu oblasti povodí PLA podalo v roce 2010 žádost o poskytnutí podpory z prostředků OPŽP na projekt „Podklady pro následnou realizaci – studie proveditelnosti revitalizačních opatření a zprůchodnění migračních překážek na vodních tocích“. Projekt byl podpořen. Zahrnoval přípravu podkladů pro celkem 48 akcí v celém povodí Labe, přičemž jednou z nich je odbahnění PCHP pod označením opatření č.1 Orlice, Malšova Lhota, revitalizace ramene (LA110023).

 

Design vision - tvorba webových stránek