Rdest dlouholistý

Rdest dlouholistý (Potamogeton praelongus Wulfen) je kriticky ohrožený druh vodní rostliny v České republice, který přežívá na své poslední původní lokalitě v nivě řeky Orlice u Hradce Králové. V Čechách má svoji jižní hranici světového areálu, jeho výskyty mají zřejmě reliktní charakter. V termofytiku dříve rostl ve Vltavě v Praze (Vltava u Holešovic, Podolí, Zlíchova a Braníku) a ve slepých ramenech Orlice v Malšovicích a v Malšově Lhotě v Hradeckém Polabí. V mezofytiku byl uváděn z Ploužnického potoka a Ploužnického rybníka u Mimoně, dále z řeky Ploučnice u České Lípy, Zákup – Veselí a města Mimoň. Ve východních Čechách druh rostl ve slepém rameni Orlice mezi Blešnem a Nepasicemi, dále ve slepém rameni u Albrechtic nad Orlicí. V jižních Čechách byl historický výskyt druhu uváděn z Putimi a z Otavy a okolních rybníků. Paleobotanický průzkum dokládá výskyt druhu v Třeboňské pánvi.

Poslední původní česká populace P. praelongus se nachází na slepém rameni řeky Orlice v Malšově Lhotě u Hradce Králové. Lokalita je od roku 1998 chráněna jako přechodně chráněná plocha „Rameno u Stříbrného rybníka“ (platnost PCHP do roku 2017).

Biotop je ohrožen sedimentací živinami bohatého substrátu v odstaveném rameni, zanášením opadaným listím a jemnými částicemi. Vysoké koncentrace minerálních látek ve vodě vedou k porůstání rostlin vláknitými řasami. P. praelongus a jeho mikropopulace jsou potenciálně ohrožené mechanickým poškozením a odnosem v průběhu povodňových stavů na řece Orlici.

V roce 2003 byl pro tento druh schválen Ministerstvem životního prostředí ČR Záchranný program. Realizaci záchranného programu zajišťuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR). V rámci záchranného programu probíhá každoroční monitoring početnosti a vitality poslední populace a stavu biotopu. Je realizován management na této lokalitě, ale také na lokalitách se záložními mikropopulacemi v chráněné krajinné oblasti Kokořínsko. Součástí záchranného programu jsou ex-situ záchranné kultivace, analýzy genetické variability mikropopulací, sterilní tkáňová kultura, testy klíčivosti a růstové experimenty. Každoročně jsou v Poorličí a na Českolipsku vybírány vhodné lokality pro zpětné výsadby druhu.

Za účelem dostatečného poznání ekologických nároků druhu a limitujících faktorů pro jeho růst byly navštíveny některé lokality druhu v Norsku, jižním Švédsku a Polsku. Výsledky zahraničních expedicí byly srovnány se shromážděnými údaji z českých lokalit. 

Realizace záchranného programu a studium ekologie druhu byly podpořeny ze zdrojů EHP/Norska a Ministerstva životního prostředí ČR (č. 06/01/CZ0072 v letech 2009–2010, MGSII-15 v letech 2015–2017). Diplomové a doktorské práce věnované tomuto tématu byly podpořeny ze zdrojů Specifického výzkumu financovaného Ministerstvem školství ČR č. 2121/2011, 2122/2012, 2106/2013, 2112/2014, 2111/2015, 2107/2016.

 

 

Design vision - tvorba webových stránek