Links and literature

Links

Literature

Adamec L. et Prausová R. (2005): Sledování účinku biologického přípravku Aquacleanu na růst vodních rostlin. Odborná studie pro AOPK ČR. Botanický ústav AV ČR Třeboň, 6 s.

Čelakovský L. (1886): Resultate der botanischenDurchforschungBöhmensimJahre 1885.

S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, cl. math.-natur., 1886: 1–67.

Černohous F. (1978): Příspěvek k současnému rozšíření vodních makrofyt ve východních Čechách. – Zprav. Kraj. Muz. Vých. Čech, Hradec Králové, 5:31-50.

Husák Š. & Adamec L. (1998). Záchranné kultivace ohrožených druhů vodních a mokřadních rostlin v Botanickém ústavu AV ČR v Třeboni. – Příroda 12: 7–26.

Husák Š. &  Černohous F. (1986): Macrophyte vegetation of eastern and north-eastern Bohemia. – Folia Geobot. Phytotax. 21: 113–161. 

                 Husák Š. & Kaplan Z. (1997): Studium a záchrana vybraných ohrožených druhu rodu Potamogeton. I. Potamogeton praelongus (Rameno u Stríbrného rybníka). Studie pro AOPK ČR. BÚ Trebon a Pruhonice, 22 s.

Nedvěd L., 2005: Mocnost sedimentu v příčných profilech ramene v PCHP. Zpráva z průzkumu. – 2 p., ms., [Depon. in: AOPK ČR Hradec Králové].

MŽP & AOPK ČR, 2014: Koncepce záchranných programů a programů péče zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin v České republice. Praha, 28 p.,  Příloha I-VIII, http://www.nature.cz/publik_syst2/files/koncepce_zp_final_2014.pdf

Janová, J. (2010):Rdest dlouholistý (PotamogetonpraelongusWULFEN) v České republice. Hradec Králové, 101 s. Diplomová práce na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové na katedře biologie. Vedoucí diplomové práce Romana Prausová.

Kaplan Z. (2010): Rdest (PotamogetonL.). – In: Chrtek J. (jun.), Kaplan Z., Štěpánková J. (eds), Květena České republiky 8. Vyd. 1, p. 330–378, Academia Praha.

Kaplan Z. (2010): HybridizationofPotamogeton species in the Czech Republic: diversity, distribution, temporaltrends and habitat preferences. –Preslia 82: 261–287.

Myšák, J. (2010): Optimální vlastnosti stanoviště s výskytem kriticky ohroženého rdestu dlouholistého (PotamogetonpraelongusWulfen) v České republice. Hradec Králové, 106 s. Bakalářská práce na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové na katedře biologie. Vedoucí bakalářské práce Romana Prausová.

Prausová R., Husák Š., Kaplan Z., Adamec L., Rybka V. (2004): Řešení záchrany poslední populace rdestu dlouholistého (PotamogetonpraelongusWulfen) v České republice. Ochrana přírody 59/3:82-86.

Prausová R. (2005): Záchranný program pro rdest dlouholistý – Zpráva o stavu k 31. 12. 2005. – 54 p., ms., [Depon. in: AOPK ČR, Praha].

Prausová R. (2006): Záchranný program pro rdest dlouholistý (PotamogetonpraelongusWulfen) – Zpráva za rok 2006. – 6 p., ms., [Depon. in: AOPK ČR, Praha].

Prausová R. (2007): Záchranný program pro rdest dlouholistý (PotamogetonpraelongusWulfen) – Zpráva za rok 2007. – 17 p., 4 přílohy, ms., [Depon. in: AOPK ČR, Praha].

Prausová R. (2008 a): Záchranný program pro rdest dlouholistý (PotamogetonpraelongusWulfen) – Zpráva za rok 2008. – 26 p., ms., [Depon. in: AOPK ČR, Praha].

Prausová R. (2008 b): Záchranný program pro rdest dlouholistý (Potamogeton praelongus Wulfen). Průběžná hodnotící zpráva za období 1998-2007. – 22 p., ms., [Depon. in: AOPK ČR, Praha].

Prausová R. (2009): Záchranný program pro rdest dlouholistý (Potamogeton praelongus Wulfen) – Zpráva za rok 2009. – 38 p., ms., [Depon. in: AOPK ČR, Praha].

Prausová R. (2011): Záchranný program pro rdest dlouholistý (Potamogeton praelongus Wulfen) – Zpráva za rok 2011. – 41 p., ms., [Depon. in: AOPK ČR, Praha].

Prausová R. (2012): Záchranný program pro rdest dlouholistý (Potamogeton praelongus Wulfen) – Zpráva za rok 2012. – 34 p., ms., [Depon. in: AOPK ČR, Praha].

Prausová R. a Tomášová Z. (2013): Záchranný program pro rdest dlouholistý (Potamogeton praelongus Wulfen) – Zpráva za rok 2013. – 28 p., ms., [Depon. in: AOPK ČR, Praha].

Prausová R. a Tomášová Z. (2014): Záchranný program pro rdest dlouholistý (Potamogeton praelongus Wulfen) – Zpráva za rok 2014. – 40 p., ms., [Depon. in: AOPK ČR, Praha].

Prausová, R.; Janová, J.; Adamec, L. (2011):Rescue of the critically endangered long-stalked pondweed (Potamogeton praelongus) in the Czech Republic. Acta Biologica Slovenica, 54 (1), s. 43–54.

Prausová, R.; Janová, J.; Šafářová, L. (2013): Testing achene germination of Potamogeton praelongus Wulfen. Central European Journal of Biology, 8 (1), s. 78–86, Springer.

Prausová R. (2010): Výsadby druhu Potamogeton praelongus Wulfen na Královéhradecku a Pardubicku. – Východočeský botanický zpravodaj. Východočeská pobočka ČBS. Sen, Dobré. 10: 7-11.

Prausová R., Dvořák V., Adamec L., Kitner M., PásekK., ŠpačekJ., HorálekV., Jurajda P., Simon O., Kladivová V., Beran L., Janečková A. &ČípD. (2010): Záchrana rdestu dlouholistého (Potamogeton praelongus) v České republice. Závěrečná zpráva projektu. –Ms. [Depon. in: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Praha].

Prausová R. (2006): Záchranný program pro rdest dlouholistý (Potamogeton praelongus).- In. K. Prach, P. Pyšek, L. Tichý, P. Kovář, I. Jongepierová et K. Řehounková (eds): Botanika a ekologie obnovy, Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 41, Mater. 21: 173 - 179.

Prausová, R., Sikorová, P., Šafářová, L. (2014): Generative reproduction of long stalked pondweed (Potamogeton praelongus Wulfen) in thelaboratory. Aquat. Bot.120: 268-274. Elsevier.

Kitner M., Prausová R. & Adamec L.(2013). Present status of genetic diversity of Potamogeton praelongus populations in the Czech Republic. –Phyton (Horn, Austria) 53(1): 73–86.

Prausová, R., Adamec, L., Kitner, M., Pásek, K. et Dvořák V. (2014): Záchrana rdestu dlouholistého (Potamogeton praelongus) v České republice. – Příroda, Praha 32: 17-37.

Rydlo J. (2008): Vodní flóra v nivě Orlice – Muzeum a současnost, ser. natur. 23: 62-126, Roztoky.

Sikorová P. (2011):  Studium generativní reprodukce rdestu dlouholistého  (Potamogeton praelongus Wulfen). Hradec Králové, 2011. 70 s. Bakalářská práce na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové na katedře biologie. Vedoucí bakalářské práce Romana Prausová.

Sikorová P. (2013): Faktory ovlivňující klíčivost rdestu dlouholistého (Potamogeton praelongus Wulfen). Hradec Králové, 2013. 90 s. Diplomová práce na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové na katedře  biologie. Vedoucí diplomové práce Romana Prausová.

Šumberová, K. (2011)  Vegetace vodních rostlin zakořeněných ve dně (Potametea). In Chytrý M., Šumberová K., Hájková P., Hájek M., Hroudová Z., Navrátilová J., et al.,editors. Vegetace České republiky 3 – Vodní a mokřadní vegetace. Academia Praha, 100–247.

Design vision - tvorba webových stránek